หน้าแรก                              

ซาอุดิอาระเบีย วีซ่า

    การยื่นวีซ่าประเภทฮัจย์

การยื่นวีซ่าประเภทฮัจย์
นีลลี่ เป็นตัวแทนที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจาก สถานกงสุลซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และ กระทรวงฮัจย์ของประเทศซาอุดิอาระเบีย ให้เป็นผู้แทนในการร้องขอวีซ่าฮัจย์สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์...

รายละเอียด

    การยื่นวีซ่าประเภทอุมเราะห์

การยื่นวีซ่าประเภทอุมเราะห์
นีลลี่ เป็นตัวแทนที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจาก สถานกงสุลซาอุดิอาระเบียประจำประเทศ และ กระทรวงฮัจย์ของประเทศซาอุดิอาระเบีย ให้เป็นแทนในการร้องขอวีซ่าอุมเราะห์สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์...

รายละเอียด

    การยื่นวีซ่าประเภทประเภทธุรกิจและการค้า

การยื่นวีซ่าประเภทประเภทธุรกิจและการค้า
Business visas are issued to: businessmen, investors, representatives of Thai companies, managers, sales managers, sales representatives, etc....

รายละเอียด

    การยื่นวีซ่าประเภทครอบครัว

การยื่นวีซ่าประเภทครอบครัว
Family visit visas do not grant the applicant the right to work or reside in the Kingdom of Saudi Arabia..

รายละเอียด

    การยื่นวีซ่าประเภท Government Visit

Government Visit Visa
***เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าอาจมีเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานฑูต***

รายละเอียด

    การยื่นวีซ่าประเภทติดต่อข้าราชการ

Residence Visa Requirements
Residence visas do not grant the right to employment...

รายละเอียด

    การยื่นวีซ่าประเภททำงาน

การยื่นวีซ่าประเภททำงาน
***เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าอาจมีเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานฑูต***

รายละเอียด

    การยื่นวีซ่าประเภทนักเรียน/นักศึกษา

การยื่นวีซ่าประเภทนักเรียน/นักศึกษา
***เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าอาจมีเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานฑูต***

รายละเอียด

    ดาวโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

- เอกสารสมัครวีซ่า

iata 35307775 Nilly Travel Expert Ltd,.Part.
Nilly International Co,.Ltd.
132 Soi Ramkhamheang 26/1 Ramkhamheang Road, Huamark Bangkapi Bangkok 10240 Thailand
Tel : 02-732-9315, 02-732-9316 Fax : 02-732-9450